Tegemoetkoming in de zorgkosten

Wanneer je een ernstig ziek kind hebt, krijg je te maken met extra onkosten. Denk aan reiskosten, bezoekerskosten, extra kleding voor je zieke kind en verblijfskosten voor het Ronald McDonald Huis. Gelukkig bestaan er voorzieningen waar je een beroep op kunt doen. Hieronder zetten we het een en ander voor je op een rij. 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vergoeding zittend ziekenvervoer

Via de basisverzekering heb je recht op reiskostenvergoeding wanneer je kind een behandeling krijgt met chemo-, immunotherapie of radiotherapie. Daarvoor kun je een 'machtiging zittend ziekenvervoer' downloaden van de website van je zorgverzekering en invullen. Soms is er een verklaring nodig van de behandelaar van je kind. Je kunt het formulier soms ook telefonisch aanvragen of de aanvraag online regelen. Dat verschilt per verzekeraar. Deze machtiging kan voor eigen vervoer, taxivervoer en/of openbaar vervoer aangevraagd worden en wordt afgegeven op de naam van je kind. Bij sommige behandelingen mag een kind niet vervoerd worden met het openbaar vervoer. De hoofdbehandelaar zal je daarover informeren. Dan is alleen een machtiging zittend ziekenvervoer mogelijk voor eigen vervoer en/of taxivervoer. Voor deze vergoeding ben je per kalenderjaar een eigen bijdrage verschuldigd. Voor elke machtiging betaal je een eigen bijdrage. De verzekeraar kan vragen om een overzicht van de ritten. Dat kun je opvragen bij de doktersassistenten in het ziekenhuis. Geadviseerd wordt om maandelijks de vervoerskosten te declareren bij de zorgverzekering. Wanneer je kind ook naar een Shared Care ziekenhuis gaat moet er een aparte machtiging worden gevraagd voor het vervoer naar dit ziekenhuis.

Als je kind voor een langere periode dagelijks in het ziekenhuis moet zijn of dichtbij het ziekenhuis moet verblijven, dan kan het handig zijn om in de buurt van het ziekenhuis te logeren. Bijvoorbeeld in een Ronald McDonaldhuis (RMD) of een alternatief als het RMD vol zit. Soms is het mogelijk om de vergoeding voor zittend ziekenvervoer te gebruiken als vergoeding voor de logeerkosten. Dit moet in overleg met je zorgverzekeraar (let op, vooraf toestemming nodig). Voor die periode krijg je dan geen vergoeding voor vervoerskosten naar of van het ziekenhuis. 

Logeerkosten 

Kosten voor overnachtingen in een logeerhuis zoals een RMD worden soms ook door de aanvullende verzekering vergoed. Als de logeerkosten van een andere locatie dan het RMD hoger uitvallen worden deze niet altijd vergoed door de zorgverzekering. De zorgverzekering stelt soms als voorwaarde dat je drie nachten aaneengesloten in het RMD verblijft, voordat je aanspraak kan maken op vergoeding. Kijk dus voordat je kosten maakt goed naar de voorwaarden van de zorgverzekering. 

Bezoekkosten

Bezoekkosten zijn de reiskosten voor ouders om hun kind in het ziekenhuis te bezoeken. Sommige aanvullende verzekeringen (van de ouders, niet van het kind) vergoeden deze reiskosten. Kijk hiervoor naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering. Voor deze vergoeding is het soms niet nodig om vooraf toestemming te vragen, zoals dit wel bij de machtiging zittend ziekenvervoer van je kind nodig is. Vraag naar de voorwaarden bij je zorgverzekeraar. 

Parkeerkosten

Parkeerkosten worden niet apart vergoed door de zorgverzekering. Voor ouders van kinderen die in het Prinses Máxima Centrum worden behandeld zijn aparte tarieven afgesproken. Meer informatie is te vinden bij de doktersassistente, de receptie op de begane grond en de informatiefolder bij de betaalautomaat van de parkeergarage. Voor regelingen en afspraken over parkeerkosten bij andere ziekenhuizen, kun je het beste informeren bij het betreffende ziekenhuis. Vaak zal dit je Shared Care Centrum zijn. 

Lidmaatschap Vereniging Kinderkanker Nederland

Als lid van de Vereniging Kinderkanker Nederland (patiëntenorganisatie) heb je toegang tot vele activiteiten voor gezinnen, kinderen, jongeren en ‘survivors’, ontvang je twee keer per jaar ons tijdschrift ‘Attent’ en steun je de vereniging bij haar werk als belangenbehartiger van iedereen die te maken heeft (gehad) met kinderkanker. Iedereen bij de vereniging begrijpt wat je door (hebt ge)maakt.

Veel zorgverzekeraars vergoeden via aanvullende pakketten de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Wat jouw verzekeraar vergoedt, vind je terug in de polis. De Vereniging Kinderkanker Nederland is via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) lid van de Patiëntenfederatie Nederland, wat vaak door verzekeraars als voorwaarde wordt gesteld. Lees meer over wat het lidmaatschap voor jou(w) gezin kan betekenen. 

Twijfel over vergoedingen? Neem contact op!

Bij twijfel of onduidelijkheden adviseren wij je contact op te nemen met je zorgverzekeraar. De medisch maatschappelijk werker kan hierin ook bemiddelen. Daarnaast is het aan te raden om aan het einde van het jaar goed te kijken of jouw zorgverzekering nog past bij de huidige zorgvraag van jou en jouw kind(eren).

Belastingdienst 

De zorgverzekering vergoedt niet altijd alle kosten of slechts een deel ervan. Is er geen of een gedeeltelijke vergoeding mogelijk? Dan kun je de kosten wellicht onder 'specifieke zorgkosten' opvoeren bij je belastingaangifte. Hieronder zijn de regelingen en bedragen voor 2023 opgenomen, zodat deze voor de aangifte over het afgelopen jaar gebruikt kunnen worden. 

Vervoerskosten bij ziekte of invaliditeit 

Alle werkelijke vervoerskosten van de zieke (m.u.v. de eigen bijdrage) die door de zorgverzekeraar niet vergoed zijn mag je  opvoeren (deze kun je berekenen via de rekentool van de ANWB). Dus ook het verschil tussen de vergoeding van de zorgverzekeraar en de werkelijke kosten. Als bijvoorbeeld de werkelijke kosten per km. voor jouw auto € 0,42 zijn en de zorgverzekeraar vergoed € 0,37 per km, dan kun je het verschil van € 0,05 per km opvoeren bij de aangifte. Ook de kosten voor het ophalen van de voorgeschreven medicijnen vallen onder deze regeling. Ook parkeerkosten mogen opgenomen worden als vervoerskosten bij ziekte en invaliditeit.

Bezoekkosten

Reiskosten voor ziekenbezoek mogen (in 2023 a € 0,21/km) worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, mits deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie en voorwaarden, zie: informatie reiskosten ziekenbezoek belastingdienst.

Dieetkosten

Volgt jouw kind een door een arts of diëtist voorgeschreven dieet in verband met de oncologische behandeling (bijvoorbeeld energieverrijkt en/of eiwitverrijkt)? Dan mag je een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Voor een energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt dieet mag je in 2023 € 500,- aftrekken. Voor alleen een energieverrijkt dieet is dat  € 400,-. Of een gedeelte daarvan als het dieet niet het hele kalenderjaar van toepassing was. Voor meer informatie en voorwaarden, zie: informatie dieetkosten belastingdienst.

Extra kleding en beddengoed

Als jouw kind ziek is heb je vaak extra kosten voor kleding en beddengoed (bijv. extra wassen) en zou je hiervoor (onder voorwaarden) € 310,- mogen aftrekken als ziektekosten. Kun je aantonen dat je meer dan € 620,- extra kosten hebt gemaakt, dan mag je € 775,- in aftrek nemen. Voor meer informatie en voorwaarden, zie: informatie extra kleding en beddegoed belastingdienst.

Overige kosten

Daarnaast zijn er meer kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, maar soms wel teruggevraagd kunnen worden via de aangifte inkomstenbelasting, zoals hulpmiddelen, extra gezinshulp, medicijnen of behandeling door een paramedicus. In deze link vindt je een overzicht van aftrekbare zorgkosten 2023 die je kunt opnemen in de aangifte en de kosten die niet aftrekbaar zijn, zoals (vrijwillig) eigen risico, (wettelijke) eigen bijdrage, kosten die al vergoed zijn door zorgverzekeraar.

Voor de aftrek van de zorgkosten geldt een drempelbedrag. Bekijk via drempelbedrag belastingdienst berekenen hoe hoog jouw drempel is en aan welke voorwaarden (informatie aftrek zorgkosten belastingdienst) je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aftrek van deze zorgkosten. Je mag daarbij de ziektekosten niet alleen voor je kind, maar ook voor jezelf, je fiscale partner en eventuele andere (thuiswonende) kinderen in aftrek nemen (zoals (vervoers)kosten huisarts, tandarts, niet vergoedde ziektekosten).

Vraag advies aan een deskundige en check de regelingen

Iedere situatie is anders en de regelgeving is complex. Twijfel je of heb je vragen? Vraag hulp aan een deskundige. Bijvoorbeeld iemand uit je omgeving die deskundig is of een belastingadviseur of boekhouder. Ben je lid van een vakbond? Dan bieden zij soms ook, gratis of tegen een kleine bijdrage, hulp aan bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. Net als ANBO belastinghulp. Houd er daarnaast rekening mee dat de belastingdienst kan vragen om bewijsstukken. Denk bijvoorbeeld aan afsprakenoverzichten, kwitanties van parkeerkosten of een dieetbevestiging van een arts of diëtist. Bovendien kunnen de regelingen per jaar verschillen. Check dus jaarlijks de regelingen op belastingdienst.nl.

Gemeente

Vergoeding vervoerskosten school

Als je kind niet zelf naar school kan reizen en je als ouder(s) niet in staat bent om je kind te vervoeren, dan kun je bij de afdeling Onderwijs van de gemeente een verzoek voor taxi- of busvervoer indienen. De regels kunnen per gemeente verschillen. 

Bijzondere bijstand

Heb je een minimuminkomen? Dan kun je bij de gemeente in aanmerking komen voor 'bijzondere bijstand'. Dit is een vergoeding voor reiskosten, extra kleding en andere kosten bij ziekte. De voorwaarden zijn streng. Het is belangrijk dat je de bonnen en bewijsstukken bewaart. Voor bijzondere bijstand hoef je geen gewone bijstandsuitkering te hebben. Bij een salaris ter hoogte van een bijstandsuitkering of iets erboven, kun je een aanvraag doen. Soms is de bijzondere bijstand een gift, soms is het een lening. Elke gemeente hanteert ook hierin eigen regels.

Extra hulp 

De zorg voor je kind vraagt veel van ouders. Soms heb je extra hulp nodig, zoals huishoudelijke hulp. Deze kun je aanvragen bij de gemeente. Wel wordt eerst gekeken of je je eigen netwerk kunt inschakelen. Je moet goed duidelijk maken dat zorgen voor een kind met kanker veel meer vraagt dan zorgen voor een gezond kind. Een aanvraag voor extra hulp kun je indienen bij de afdeling Wmo van de gemeente of het gemeentelijke loket voor Jeugd en Gezin. Soms zijn er wijkteams die de aanvraag beoordelen. 

Regelingen

Ook de huisarts, schoolmaatschappelijk werk (werkzaam op diverse scholen) en wijkteams weten vaak goed de mogelijkheden in de buurt en kunnen in sommige gevallen helpen met het aanvragen van bepaalde regelingen. Medisch maatschappelijk werk vanuit het Máxima kan je helpen om bij de juiste persoon/loket te komen en bemiddeld bij vragen zoals de aanvraag van dubbele kinderbijslag.

SVB

Dubbele kinderbijslag

Heeft je thuiswonende kind langdurig intensieve zorg nodig? Dan kun je dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doe je met je DigiD via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens beoordeelt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of je inderdaad intensieve zorg levert. De aanvraag moet positief beoordeeld worden op een aantal vastgestelde punten. Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen van 3 tot en met 17 jaar. Dubbele kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk. Voor meer informatie zie ook informatie dubbele kinderbijslag SVB.

Extra kinderbijslag 

Als je het gehele voorgaande kalenderjaar dubbele kinderbijslag hebt ontvangen, ontvang je over datzelfde jaar een extra bijdrage aan kinderbijslag. Mits het arbeidsinkomen van (één van de ouders) beneden € 5.547 is (in 2023). De extra bijdrage voor 2023 is € 2.687,38. Je ontvangt automatisch een brief waarmee je de extra bijdrage voor de kinderbijslag kunt aanvragen. Dit kan tot 1 december 2024. Zodra de inkomens definitief vastgesteld zijn door de belastingdienst wordt getoetst of de toekenning van de extra bijdrage terecht was. Zo niet, dan moet deze terugbetaald worden. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op: informatie extra bijdrage kinderbijslag SVB.

Tip: Lukt het je niet om jouw arbeidsinkomen (en/of dat van jouw fiscale partner) te bepalen of twijfel je over wat wel of niet meegerekend wordt? Kijk dan in de aangifte inkomstenbelasting. Is deze nog niet ingediend? Vanaf 1 maart staat jouw aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar klaar op de website van de belastingdienst. Hierin staan de bij de belastingdienst bekende inkomsten, zoals loon uit arbeid of een uitkering al ingevuld. Deze informatie kun je gebruiken om het arbeidsinkomen te bepalen. Of raadpleeg een belastingadviseur. 

Persoonsgeboden budget

In sommige gevallen kan een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een PGB voor verpleging & verzorging en een PGB voor begeleiding. De aanvraag voor verpleging en verzorging gaat via de zorgverzekering waar je kind verzekerd is. De aanvraag voor begeleiding gaat via de jeugdwet van de gemeente waar de patiënt woont.  

Na het indienen van een aanvraag wordt er eerst een indicatie gesteld. Wanneer de aanvraag via de zorgverzekeraar loopt wordt hiervoor een gespecialiseerd kinderverpleegkundige, in de meeste gevallen van de kinderthuiszorg, ingeschakeld. Wanneer het een aanvraag voor begeleiding betreft gaat dit via het (jeugd)wijkteam en /of socia l team van je gemeente. De indicatiesteller bepaalt of er een budget of zorg in natura wordt toegekend. Heb je problemen bij de toekenning of is je aanvraag afgewezen, dan kun je Per Saldo, de belangenvereniging van budgethouders, inschakelen. Voorwaarde is wel dat je lid bent. Ook kun je de gemeente vragen of zij hulp kunnen bieden bij het aanvragen van een PGB. Ook de medisch maatschappelijk werker kan hierbij helpen. 

Steunfonds

Loop je ondanks de wettelijke steunmogelijkheden aan tegen onoverkomelijke financiële problemen omdat je kind kanker heeft? Dan kun je via de medisch maatschappelijk werker van het Máxima of je meebehandelende ziekenhuis (Shared Care Centrum) een beroep doen op het steunfonds: Stichting ‘Mag ik dan bij jou’.

In bepaalde gevallen kunnen andere particuliere fondsen financiële steun bieden aan mensen met een laag inkomen. Aanvragen lopen meestal via de medisch maatschappelijk werker. Fondsen accepteren (meestal) geen aanvragen van ouders zelf.

Vakanties of dagjes uit

Er zijn organisaties die gratis of tegen een zeer geringe eigen bijdrage vakanties bieden aan gezinnen met een kind met kanker. Leden van de vereniging krijgen korting of kunnen gratis mee. Kijk bijvoorbeeld op onze activiteitenpagina, de website van het Máxima en op onze socials. 

Heb je na het lezen van dit overzicht nog vragen?

Neem dan contact op met medisch maatschappelijk werk uit het behandelteam van je kind (rechtstreeks of via het algemene nummer van het Máxima) of met de vereniging. Vereniging Kinderkanker Nederland is dagelijks bereikbaar via 030 - 242 29 44 of info@kinderkankernederland.nl en te bezoeken in de centrale hal van het Prinses Máxima Centrum of op het kantoor bij Landgoed Oostbroek, op 5 minuten loopafstand van het Máxima aan de Bunnikseweg 25 (Koetshuis).
 

Steun ons werk

  • Ouders, kinderen, jongeren en
    survivors blijven steunen
  • Werken aan betere zorg en nazorg
  • Kinderen steunen met de Kanjerketting

 

Ontvang als eerste handige tips en informatie

  • Op de hoogte van acties
  • Ontvang het laatste nieuws