De Vereniging Kinderkanker Nederland participeert in het DARE-NL project

DARE-NL verbindt alle academische ontwikkelaars van ATMP's voor de behandeling van kanker in Nederland. Op 1 september 2022 hebben alle universitair medisch centra in Nederland, het NKI-AVL, Princess Máxima Center, Sanquin en de universiteit Utrecht de krachten gebundeld om de integratie van nieuwe oncologische ATMP's in de patiëntenzorg te versnellen. Om dit doel te bereiken, zal DARE-NL een nationale infrastructuur opzetten om kennis te centraliseren, protocollen te harmoniseren, grondstoffen, biologics, assays en technologieën te ontwikkelen en de implementatie en patiëntbereik te faciliteren.
 

Wat zijn ATMP’s?
ATMP’s staat voor Advanced Therapy Medicinal Products (Geavanceerde Therapie Medicinale Producten). Dit zijn innovatieve medische behandelingen die gebruik maken van cellen, genen of weefsels om ziekten te behandelen of te genezen. Een specifiek en veelbelovend voorbeeld van een ATMP is CAR-T-celtherapie. CAR-T-cellen zijn aangepaste T-cellen die kankercellen kunnen opsporen en vernietigen. Deze therapieën bieden nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van ernstige en zeldzame ziekten zoals kinderkanker. ATMP's, zoals CAR-T-cellen, zijn vaak het resultaat van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en hebben het potentieel om de uitkomsten voor patiënten aanzienlijk te verbeteren. Door de krachten van academische centra te bundelen, kunnen we de ontwikkeling en beschikbaarheid van deze baanbrekende therapieën versnellen en verbeteren.


Deelname van de Vereniging Kinderkanker Nederland
Willemijn Plieger – van Solkema van Vereniging Kinderkanker Nederland maakt deel uit van de Patient Advisory Board  (PAB) van het DARE-NL project.  ATMP’s, en momenteel vooral CAR-T-cellen, bieden nu hoopvolle behandelingsopties voor een beperkt aantal patiënten. Elke vorm van kinderkanker is zeer zeldzaam; jaarlijks worden ongeveer 600 kinderen gediagnosticeerd. Het vervaardigen en ontwikkelen van ATMP's voor zeldzame ziekten in de academie kan helpen om de beschikbaarheid van producten voor verschillende soorten (kinder)kanker te versnellen. Het Prinses Máxima Centrum heeft vier cleanrooms waar ATMPs geproduceerd kunnen worden en zal daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze productie. Vanuit onze rol in de PAB streven we ernaar om ontwikkelingen, kennis en informatie met betrekking tot ATMP’s / CAR-T ’s zoveel mogelijk te delen met onze doelgroep. Waar mogelijk zullen we proberen onze invloed aan te wenden om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van deze producten nu en in de toekomst te vergroten en te versnellen.

-

Dutch Childhood Cancer Organization Participates in the DARE-NL Project
DARE-NL connects all academic developers of ATMPs for the treatment of cancer in the Netherlands. On September 1, 2022, all academic centers developing ATMPs in the Netherlands joined forces to accelerate the integration of novel oncological ATMPs into patient care. To achieve this goal, DARE-NL has established a national infrastructure to centralize knowledge, harmonize protocols, develop raw materials, biologics, assays and technologies, and facilitate implementation and patient outreach.

What are ATMPs?
ATMP stands for Advanced Therapy Medicinal Product. These are innovative medical treatments that use cells, genes or tissues to treat or cure diseases. A specific and promising example of an ATMP is CAR-T cell therapy. CAR-T cells are genetically modified T-cells that can detect and destroy cancer cells. These therapies offer new possibilities for treating serious and rare diseases like childhood cancer. ATMPs, such as CAR-T cells, are often the result of advanced scientific research and have the potential to significantly improve patient outcomes. By uniting the efforts of academic centers, we can accelerate and enhance the development and availability of these groundbreaking therapies.


Participation of the Dutch Childhood Cancer Organization
Willemijn Plieger- van Solkema of the Dutch Childhood Cancer Organization is part of the Patient Advisory Board (PAB) of the DARE-NL project. ATMPs, and currently especially CAR-T cells, offer hopeful treatment options for a limited number of patients. Each form of childhood cancer is very rare; approximately 600 children are diagnosed each year. Manufacturing and developing ATMPs for rare diseases in an academic setting can help accelerate the availability of products for various types of (childhood) cancers. The Princess Máxima Center, with its four cleanrooms to produce ATMPs, will be able to make an important contribution. From our role in the PAB, we aim to share developments, knowledge, and information related to ATMPs/CAR-Ts with our target group as much as possible. Where possible, we will use our influence to increase and accelerate the accessibility and availability of these products now and in the future.

Steun ons werk

  • Ouders, kinderen, jongeren en
    survivors blijven steunen
  • Werken aan betere zorg en nazorg
  • Kinderen steunen met de Kanjerketting

 

Ontvang als eerste handige tips en informatie

  • Op de hoogte van acties
  • Ontvang het laatste nieuws