De Vereniging Kinderkanker Nederland steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg en research voor kind en gezin, zowel tijdens als na de behandeling. We zijn dé Nederlandse patiëntenvereniging in de kinderoncologie. Naast co-founders en mede-eigenaar van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zijn we blijvend actief als onafhankelijke (belangen)vereniging.

Onze leden zijn ouders, kinderen, jongeren, broers en zussen, survivors en grootouders; ieder met een eigen verhaal. Over verschillende diagnoses. Over kinderen van alle leeftijden. Over behandeling, genezen zijn of niet beter kunnen worden. Over verlies en rouw. Over weer aansluiting proberen te vinden bij de maatschappij. Over het vinden van een optimale kwaliteit van leven. Over grote frustratie en klein geluk.  Geen verhaal is hetzelfde, maar altijd voelbaar is de rode draad van verbondenheid door onze ervaring.

Onze medewerkers en vrijwilligers weten uit eigen ervaring hoe het is als je kinderkanker van dichtbij meemaakt. Zo vormen wij als het ware een KanjerKetting® die al onze kleurrijke verhalen en ervaringen met elkaar verbindt, ernaar luistert en ervan leert. Want dankzij deze waardevolle kennis kunnen wij samen de zorg en onderzoek blijven verbeteren.

Wij hebben in die 35 jaar heel veel bereikt. Leskoffers, kanjerketting, dagboekagenda, patiënten folders, magazines, symposia, oudersteuners, belangenbehartiging, maatjes programma, VOX, Koesterkind en Het Maxima zijn hier ‘slechts’ een paar voorbeelden van. Maar we zijn zeker nog niet tevreden. De overlevingskans moet omhoog en de kwaliteit van leven kan nog veel beter. De inbreng van het patiënten perspectief in de zorg en onderzoek  willen we samen op een hoger plan brengen.  We zijn ervaringsdeskundig en onafhankelijk. We zijn gedreven en vindingrijk om het nog beter te doen.

Weet in ieder geval dat wij er altijd voor je zijn wanneer jij het nodig hebt. Want wij maken allemaal deel uit van diezelfde wereld: de wereld die kinderkanker heet. En samen gaan wij voor beter.

Voor ons bestuur hebben wij twee prachtige vacatures: 
Bestuurslid VKKN (2 bestuursleden)

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en bekwaamheden om strategie, beleid, doelen, resultaten en prestaties van de VKKN in algemene zin te kunnen beoordelen en de taken van het bestuur goed te kunnen uitvoeren. Bestuursleden zijn leden van de VKKN en daarmee ouder, grootouder, survivor of brus. 

Het bestuur werkt met een Bestuurs- en directiereglement en hanteert de volgende uitgangspunten:

-    Het bestuur bestuurt (op afstand) en leidt niet de operatie. 
-    Het bestuur is een zogenaamd collegiaal bestuur, dat wil zeggen dat ieder binnen het bestuur even verantwoordelijk is voor elk onderwerp.
-    De directie en het bureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering binnen door het bestuur gestelde kaders zoals de meerjarenplanning en de begroting.
-    Een bestuurslid is vrijwilliger, dus kan maar een deel van zijn/haar tijd besteden.

Het bestuur als geheel: 

•    kan fungeren als collegiaal bestuur;
•    heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
•    waarborgt een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines (o.m. zorginhoudelijk, financieel-economisch, juridisch, politiek, sociaal, marketing en PR en bedrijfskundig);
•    heeft affiniteit met de doelstelling van de VKKN;
•    heeft voldoende voeling met de (verscheidenheid van) leden;
•    heeft inzicht in en kennis van het functioneren van de gezondheidszorg in het algemeen en de kinderoncologie in het bijzonder;
•    heeft het vermogen heeft om draagvlak te creëren voor strategie, beleid en uitvoering;
•    heeft een evenwichtige samenstelling;
•    kan onafhankelijk en kritisch opereren, zowel binnen het bestuur als naar de directeur;
•    voorziet adequaat in de advies- en klankbordfunctie voor de directeur.


Een lid van het bestuur:

•    heeft affiniteit met de doelstelling en de rol van de VKKN;
•    heeft algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
•    beschikt over strategisch denkniveau;
•    weet een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren;
•    heeft het vermogen en de juiste attitude om de directeur met raad en als klankbord bij te staan;
•    heeft het vermogen om het beleid van de VKKN en het functioneren van de directeur te toetsen;
•    heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
•    beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
•    heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de VKKN stellen;
•    weet wat er in de samenleving speelt en vertaalt dat naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
•    verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en in de kinderoncologie in het bijzonder;
•    heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
•    is in staat actief een bijdrage te leveren aan de relatie tussen bestuur, directie, vrijwilligers en leden;
•    is in staat de VKKN bij voorkomende gelegenheden adequaat te vertegenwoordigen;
•    is voldoende inzetbaar.

Dagelijks bestuur: 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en kan in zaken die naar zijn oordeel spoedeisend zijn, namens het bestuur en/of op aangeven van de directeur, een beslissing nemen. Het dagelijks bestuur rapporteert daarover onverwijld aan de overige bestuursleden en legt in de eerstvolgende vergadering verantwoording af.  De voorzitter en secretaris worden bij voorkeur benoemd uit de bestuursleden die al gedurende ten minste één jaar als aspirant in functie zijn. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of er wordt (vooraf) vanuit het bestuur een plaatsvervangende voorzitter aangesteld. 

Wat bieden we jou? 

Een mogelijkheid om betekenisvol te kunnen zijn voor anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je krijgt de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen en blijft op de hoogte van over interessante ontwikkelingen met betrekking tot kinderkanker. Wil je je verder ontwikkelen als toezichthoudend bestuurder? Je kunt als vrijwilliger gebruik maken van diverse interessante trainingen, zoals via PGO-support. Uiteraard vergoeden we je reiskosten.

Reageren?

Wil je graag bestuurslid worden bij de Vereniging Kinderkanker Nederland? Solliciteer dan vóór 15 juni via de button hierboven <direct solliciteren> en stuur je motivatie, achtergrond en curriculum vitae (CV) via het formulier. Of neem voor meer informatie contact op met Mildred Klarenbeek, directeur van de Vereniging Kinderkanker Nederland via 030 242 29 44.